Jak uzyskać pozwolenie na wytwarzanie odpadów?

Pozowlenie na wytwarzanie odpadów - co to jest?

Prowadzisz działalność związaną z wytwarzaniem odpadów, jak np. warsztat naprawczy czy zakład produkcyjny? Jeśli tak, to możesz potrzebować pozwolenia w tym zakresie – w artykule znajdziesz odpowiedzi na pytania: kto musi uzyskać pozwolenie na wytwarzanie odpadów? Ile trwa proces uzyskania pozwolenia? Jakie załączniki powinien zawierać wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów?

Czym jest pozwolenie na wytwarzanie odpadów? Kto musi uzyskać pozwolenie na wytwarzanie odpadów? 

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów to decyzja administracyjna. Jej uzyskanie wymagane jest przez wytwórcę odpadów, który w wyniku eksploatowania instalacji wytwarza określone ilości odpadów niebezpiecznych bądź innych niż niebezpieczne.  

Pozwolenia w niniejszym zakresie są wydawane maksymalnie na okres do 10 lat. 

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów należy uzyskać, jeśli w związku z eksploatacją instalacji powstają odpady o masie: 

 • powyżej 1 Mg (1 tony) rocznie - w przypadku odpadów niebezpiecznych  

lub 

 • powyżej 5000 Mg (5000 ton) rocznie - w przypadku odpadów innych niż niebezpieczne 

Przykłady instalacji, których eksploatacja może spowodować emisję: 

 • stacjonarne urządzenie techniczne np. urządzenie drukujące,  
 • zespół stacjonarnych urządzeń technicznych powiązanych technologicznie na terenie jednego zakładu mający tego samego właściciela np. linia produkcyjna do opakowań kartonowych i tekturowych.   

Wytwarzanie odpadów – podstawa prawna  

Ustawą stanowiącą podstawę prawną, wedle której posiadacz odpadów zobowiązany jest uzyskać pozwolenie na wytwarzanie odpadów, jest Prawo ochrony środowiska:  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. (sejm.gov.pl)  

 

Kiedy pozwolenie na wytwarzanie odpadów nie jest wymagane?  

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów jest wymagane wyłącznie, kiedy odpady powstają w związku z eksploatacją instalacji (takich jak linie produkcyjne), nie jest zatem obowiązkowe dla wszystkich przedsiębiorców. Jeśli odpady na terenie zakładu wytwarzane są w procesie prowadzenia innego rodzaju działalności - jak na przykład ręczne prace remontowe czy działalność handlowa – to pozwolenie nie jest wymagane.  

 

Wniosek o pozwolenie na wytwarzanie odpadów – jakie zawiera elementy? 

Wniosek powinien zawierać elementy, które zostały określone w art. 184 ustawy z 27 kwietnia 2001 r., Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556 t.j.). Aby wniosek był kompletny, należy do niego załączyć wymagane dokumenty: dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym oraz streszczenie wniosku w języku niespecjalistycznym. Dodatkowo należy do wniosku dołączyć załączniki.  

 

Wniosek o pozwolenie na wytwarzanie odpadów - załączniki: 

 • operat przeciwpożarowy zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części bądź innego miejsca magazynowania odpadów, 
 • postanowienie komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, 
 • zaświadczenie o niekaralności prowadzącego instalację, 
 • tytuł prawny potwierdzający prawo własności do instalacji wytwarzającej odpady, 
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji oraz udzielenie pełnomocnictwa. 

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów – kto wydaje? 

W zależności od rodzaju instalacji wytwarzającej odpady należy złożyć wniosek do: 

 • marszałka województwa – w przypadkach określonych w art. 378 ustawy Prawo ochrony środowiska, 
 • starosty – w pozostałych przypadkach.  

Ile trwa proces uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów? 

Zgodnie z rekomendacjami Ministerstwa Klimatu i Środowiska, wniosek należy złożyć co najmniej 2 miesiące przed zamierzonym terminem podjęcia działalności, w wyniku której nastąpi wytwarzanie odpadów powstających podczas eksploatacji instalacji. Jednak planując aktualizowanie, rozszerzanie lub uzyskiwanie nowych decyzji z zakresu gospodarki odpadami, warto pamiętać o tym, że już wkrótce zakończy się 10-letni okres, na jaki (w większości przypadków) były wydawane decyzje z zakresu gospodarowania odpadami. W związku z tym wiele podmiotów będzie musiało przystąpić do tego procesu i należy założyć, że z pewnością wpłynie to na obciążenie zadaniami organów administracji. 

 Po złożeniu wniosku organ administracyjny ma 30 dni na wydanie decyzji. W przypadku, kiedy termin miałby się przedłużyć, przedsiębiorca wnioskujący o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów zostanie o tym wcześniej poinformowany.  

Przedsiębiorcy, którzy obawiają się dodatkowego obciążenia pracą w związku z procesem uzyskiwania pozwolenia, mogą skorzystać z usługi uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów oferowanej przez naszą firmę. Usługa polega na sporządzeniu kompletnego wniosku - specjaliści ze Stena prowadzą sprawę aż do momentu uzyskania ostatecznej decyzji administracyjnej, w imieniu Klienta. 

Warto wiedzieć 

Przedsiębiorcy posiadający instalacje generujące odpady znajdą też wiele cennych wskazówek w opracowanym przez naszych ekspertów w ebooku: E-book Pozwolenie na wytwarzanie odpadów | Stena Recycling. W materiale znajdują się szczegółowe informacje o tym jak uzyskać pozwolenie na wytwarzanie odpadów, jak przygotować poszczególne elementy wniosku oraz jak dokładnie przebiega proces uzyskiwania tej decyzji.   

Poleć tę stronę