ZAMÓW USŁUGĘ E - LEARNINGU "OD ODPADÓW DO ZASOBÓW"

computer and mobile_CompQual80.jpg

Jeżeli chcieliby Państwo wykupić dostęp do e-learningu "od odpadów do zasobów" zapraszamy do wypełnienia formularza zamieszczonego poniżej. Po przesłaniu zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem mailowo w celu potwierdzenia.

 

Usługodawca: Stena Recycling Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), ul. Grójecka 208, 02-390 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000027111 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5272346985, REGON: 017264326, kapitał zakładowy 8.000.000,00 PLN,

Dane do otrzymania faktury / loginu i hasła

*- pola wymagane

Potwierdzam złożenie zamówienia

Potwierdzenie dokonania zlecenia przez zaznaczenie ‘checkboxa’ jest równoważne ze złożeniem zamówienia na usługę e-learningu.  

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI E-LEARNINGU ŚRODOWISKOWEGO

I.     Przedmiot Zamówienia

 1. Usługodawca świadczy usługę e-learningu środowiskowego zgodnie z ofertą dostępna na stronie https://www.stenarecycling.pl/siteassets/documents/new-folder/elearning-od-odpadow-do-zasobow.pdf
 2. Dostęp do usługi jest jednorazowy.
 3. W ramach zamówienia Usługodawca zobowiązuje się do:
 4. Udostępnienia Zamawiajacemu linku do modułu e-learningowego
 5. Zachowania poufności przekazanych informacji

II. Klauzula ograniczonego używania

 1. Zakres umowy nie daje Zamawiającemu prawa do żądania innej usługi lub usługi zastępczej, w szczególności gdy Zamawiający nie skorzysta z uzyskanego dostępu do e-learningu lub z jakiejkolwiek przyczyny nie ukończy szkolenia e-learningowego.
 2. Zamawiający nie może użyczać, oddawać lub też udostępniać na podstawie innych czynności prawnych lub faktycznych osobom trzecim dostępu do usługi e-learningu.

III. Korzystanie z platformy e-learningu

 1. Usługodawca jest zobowiązany umożliwić Zamawiającemu korzystanie usługi poprzez przekazanie linku do platformy e-learningu.
 2. Zamawiający samodzielnie decyduje o dalszym przekazaniu linku osobom, które będą korzystać z e-platformy.
 3. Link jest wysyłany jednorazowo na podane przez Zamawiającego konto.
 4. Link jest aktywny 3 miesiące od daty jego otrzymania.
 5. Certyfikat jest wystawiany elekronicznie po zakończeniu usługi e-learningu.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Zamawiającego lub osoby trzecie, spowodowane z przyczyn nie leżących po jej stronie, w tym w szczególności nieautoryzowanego udostępnienia linku do platformy, przekazania przez Zamawiającego linku osobom nieuprawnionym, przekazaniu przez użytkownika hasła lub loginu osobie trzeciej, błędnego adresu e-mail, braku dostępu do internetu lub zakłóćeń jego działania, awarii systemu, funkcjonalności systemu oraz ograniczeń z tym związanych.
 7. W ramach usługi Usługodawca może wnioskować o wyrażenie opinii oraz wypełnienie ankiety informacyjnej dla celów poprawy jakości usług.

IV. Wynagrodzenie

 1. Zamawiający wyraża zgodę na wystawianie faktury wyłącznie w formie elektronicznej.
 2. Należności z faktury VAT są płatne przelewem, najpóźniej w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury.
 3. Za datę zapłaty uważa się datę zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Usługodawcy. Za opóźnienie w zapłacie należności wynikających z faktury VAT, Spółce należą się odsetki ustawowe za opóźnienie.
 4. Faktura jest wystawiana po przesłaniu loginu na podstawie danych z zamówienia. Ilość osób wskazana w zamówieniu jest wartością ryczałtową minimalną i determinuje rodzaj i wartość pakietu. Mniejsza niż zadeklarowana w zamówieniu ilość osób nie daje Zamawiającemu prawa do żądania zwrotu wynagrodzenia. Zwiększenie ilości osób uprawnia Usługodawcę do wystawienia nowej faktury lub korekty faktury ze zmianą ceny dla pakietu włącznie.
 5. Usługodawca oświadcza, że posiada status „dużego przedsiębiorcy” na podstawie art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U.2019 poz. 118 ze zm.).

V.  Zawiadomienia

 1. Zawiadomienia dotyczące Zamówienia przesyłane będą na adres e-mailowy wskazany w Zamówieniu dla osoby kontatkowej lub jeśli go nie wskazano na którykolwiek podany e-mail elektroniczny.
 2. Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadomienia Usugodawcy o zmianach swojej firmy (nazwy), siedziby, adresów elektronicznych i danych do wystawienia certyfikatu.

VI.  Inne postanowienia

 1. Umowa zostaje zawarta na czas wykonania usługi.
  1. Usługodawca ma prawo rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym w przypadku:
  2. korzystanie z platformy w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem
  3. nieautoryzowanego udostępniania linku osobom trzecim
  4. postawienia Klienta w stan likwidacji lub prowadzenia przeciwko Klientowi postępowania egzekucyjnego albo stwierdzenia stanu niewypłacalności Klienta.
 2. Usługodawca ma prawo odmówić realizacji usługi lub przerwać jej wykionywanie, jeżeli Zamawiający zalega z innymi wierzytelnościami w stosunku do Usługodawcy.
 3. Zamawiający może rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym w razie rażącego naruszenia postanowień zamówienia przez Usługodawcę, po uprzednim wezwaniu Usługodawcy do prawidłowej realizacji w/ w postanowień . Ww. wezwanie winno być wysłane do Usługodawcy poprzez jego stronę internetową stenarecycling.pl
 4. Rozwiązanie lub odmowa świadczenia jest skuteczne gdy oświadczenie zostało wysłane w formie elekronicznej na adres osoby do korespondencji.

 

VII.  Dane osobowe

 1. W odniesieniu do danych osobowych osób reprezentujących, osób upoważnionych oraz osób wyznaczonych przez każdą ze Stron do realizacji umowy, osób korzystających z e-platformy, każda ze Stron zamówienia pełni rolę odrębnego administratora danych w rozumieniu art. 4 pkt 7) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.). Zamawiający zgadza się spełnić obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 14 RODO, w odniesieniu do osób, których dane osobowe są pozyskiwane w inny sposób niż od tej osoby.
 2. Klauzula Informacyjna Usługodawcy:
  1. Administratorem danych osobowych które zosały pozyskane od Zamawiającego, jest Stena Recycling Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Grójecka 208, 02-390 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS 27111, NIP: 5272346985, REGON: 017264326.
  2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
  3. Kategorie danych osobowych, które są przetwrzane to dane zwykłe identyfikacyjne tj. imię, nazwisko oraz dane kontaktowe tj. e-mail służbowy, telefon służbowy, miejsce pracy, stanowisko, login i hasło do e-platformy.
  4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji przedmiotu zamówienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
  5. Odbiorcą osobowych będą wspólnicy i pracownicy Administratora oraz grupy Stena Metall w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia.
  6. Dane osobowe będą dostępne w systemie grupy Stena Metall również w państwach trzecich Unii Europejskiej.
  7. Dane będą przekazywane podmiotom trzecim w ramach usług zależnych tj. usług informatycznych, podatkowych, doradczych itp.
  8. Dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia usługi oraz okres niezbędny do realizacji roszczeń z tym związanych.
  9. Prawnie uzasadniony interes przejawia się w szczególności w obronie swoich praw (w tym egzekucji roszczeń), w przetwarzaniu danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, monitoringu dla celów właściwego fakturowania oraz systemu informowania o nieprawidłowościach, w celu zapobieżenia oszustwu lub zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji w ramach systemów informatycznych.
  10. Osoba której dane dotyczą posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych,
  11. Osoba której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  12. Podanie danych osobowych osób korzystających z usługi jest dobrowolne, jednak konieczne w celu realizacji przedmiotu zamówienia.
  13. Pozyskanie dane osobowe nie służą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
  14. Kontakt do administratora: dane.osobowe@stenarecycling.com.
  15. Z pełną treścią polityki prywatności administratora można się zapoznać na stronie stenarecycling.pl.

VIII.  Postanowienia końcowe

 

 1. Potwierdzenie złożenia zamówienia jest zawarciem umowy na świadczenie usług.
 2. Wszelkie zmiany Zamówienia wymagają potwierdzenia ze strony Usługodawcy.
 3. Usługodawca ma prawo do przeniesienia praw i/lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na osobę trzecią, na co Zamawiający niniejszym wyraża zgodę.
 4. Wszystkie spory mogące wyniknąć w związku z niniejszą Umową, Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego rzeczowo właściwego dla siedziby Usługodawcy
 5. Do spraw nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 6. Zamawiajacy oświadcza, że zapoznał się z „Kodeksem Postępowania Grupy Stena Metall” zwanym dalej „Kodeksem Postępowania” dostępnym na Stronie Usługodawcy pod adresem: http://www.stenarecycling.pl/top-menu/o-nas/nasza-kultura/, spełnia jego standardy i zobowiązuje się je spełniać przez cały okres trwania Umowy. Usługodawca przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że naruszenie tych standardów daje Usługodawcy uprawnienie do zakończenia świadczenia usług ze skutkiem natychmiatowym.

Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z warunkami świadczenia usługi e-learningu środowiskowego i je akcpetuje.

Złożenie zamówienia jest podstawą do przesłania linku do usługi e-learningu środowiskowego oraz wystawienia faktury niezależnie do tego czy Zamawiajacy skorzysta z tego dostępu.

Link do platformy przesyłany jest na e-mail podany przez Zamawiającego.

Udzielenie zgody jest dobrowolne. Zgoda może być w każdym czasie wycofana poprzez wysłanie oświadczenia na adres e-mail: daneosobowe@stenarecycling.com lub na adres: ul. Grójecka 208, 02-390 Warszawa z dopiskiem „Dane osobowe”.

Rejestrując się na dowolnym kanale komunikacji online Grupy Stena Metall wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w sposób opisany tutaj.

Poleć tę stronę