Polityka prywatności

Koncern Stena Metall postrzega swoich klientów oraz partnerów biznesowych jako najważniejsze zasoby. Z tego powodu zależy nam, aby każdy miał pewność, że postępujemy z jego danymi osobowymi zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych RODO (UE) 2016/679, czyli w sposób pewny i bezpieczny. Więcej informacji na temat praw właścicieli danych znajduje się poniżej. Aby uzyskać informacje na temat praw właścicieli danych, można również zajrzeć na stronę organu nadzorczego.

Czym są dane osobowe?

Dane osobowe to wszelkiego rodzaj informacje bezpośrednio lub pośrednio powiązane z osobą fizyczną. Najczęściej jest to numer ewidencyjny, imię, nazwisko i adres. Także zdjęcia ludzi oraz numer IP mogą być zaklasyfikowany jako dane osobowe.

Numer ewidencyjny przedsiębiorstwa staje się również rodzajem danych osobowych, jeśli przedsiębiorstwo jest firmą jednoosobową. Rozporządzenie o ochronie danych osobowych / RODO nie dotyczy jednak osób prawnych.

 

Kto odpowiada za przetwarzane dane osobowe?

Koncern Stena Metall AB, nr organizacyjny przedsiębiorstwa 556138-8371, oraz jego spółki córki są administratorem danych osobowych i odpowiadają za ich przetwarzanie zgodnie z prawem.

 

W jaki sposób przetwarzamy dane osobowe?

Dane osobowe są nam przekazywane i gromadzone w związku z nawiązywaniem relacji z klientami, w momencie podpisania umowy czy przekazania zlecenia, a także w trakcie wszelkich innych czynności w relacjach z klientami. Dane osobowe mogą pojawić się także w kontaktach z dostawcami, partnerami biznesowymi oraz innymi interesariuszami.

Dane są przetwarzane głównie przez nas do celów zawarcia umów, administrowania nimi oraz wywiązywania się z nich, a także w celu spełnienia obowiązków prawnych.

Gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe w momencie, gdy klient korzysta z naszego działu pomocy, odwiedza naszą witrynę lub uczestniczy w organizowanym przez nas wydarzeniu bądź gdy kontaktuje się z nami w inny sposób.

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Gromadzimy i przetwarzamy następujące dane osobowe:

 • imię i nazwisko oraz numer identyfikacyjny, np. numer ewidencyjny (PESEL), numer ewidencyjny przedsiębiorstwa lub krajowy numer identyfikacyjny,
 • dane kontaktowe, np. adres, numer telefonu i adres e-mail,
 • numer klienta,
 • dane dotyczące płatności,
 • dane dotyczące zakupów,
 • adres IP i informacje na temat korzystania z witryny Stena Metall,
 • informacje, którymi produktami lub ofertami klient lub partner wyraził zainteresowanie, co robi z naszym biuletynem oraz na które nasze wydarzenia się zapisał.

 

Dlaczego przetwarzamy dane osobowe?

Przetwarzamy dane osobowe do różnych celów. Zasadniczo dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:

 • dopełnienie obowiązku wobec klienta, np. realizacja zakupów, fakturowanie i dostępna pomoc,
 • obsługa relacji z klientami i udostępnianie im naszych produktów i usług,
 • umożliwienie ogólnego dostępu do działu obsługi klienta, który udziela odpowiedzi na pytania i koryguje błędne dane,
 • przekazywanie informacji i kierowanie komunikatów marketingowych pocztą zwykłą, elektroniczną, przez SMS oraz telefon,
 • przekazywanie klientom i partnerom ważnych informacji i dostosowanych ofert w biuletynach oraz w witrynie internetowej,
 • doskonalenie naszej oferty dla klientów, np. rozwój usług, produktów i funkcji,
 • przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, np. przepisów o księgowaniu.

 

Jakie są podstawy prawne przetwarzania przez nas danych osobowych?

Przetwarzamy dane osobowe na podstawie szeregu przepisów prawa. Opisano je w tej sekcji.

Przetwarzamy m.in. dane osobowe, aby móc zawierać umowy, np. aby móc zaksięgować transakcję, zrealizować zakup oraz wystawić fakturę.

W niektórych wypadkach jesteśmy zobowiązani prawnie do przetwarzania danych osobowych. Dotyczy to przykładowo przetwarzania danych osobowych w celu dopełnienia obowiązku przestrzegania przepisów księgowych. Zachowujemy jednak tylko te dane, które są niezbędne do dopełnienia tych obowiązków prawnych.

Częściowo przetwarzanie danych osobowych wykonywane przez nas uzasadnione jest tzw. oceną ważności interesów. Dotyczy to przykładowo przetwarzania danych w celu przesyłania ofert na nasze towary i usługi. Nie przetwarzamy wrażliwych danych osobowych, bazując na ocenie ważności interesów, ani też nie przetwarzamy danych do celów profilowania, opierając się na ocenie ważności interesów.

Ostatecznie możemy przetwarzać dane osobowe za wyraźną zgodą ich właściciela. Właściciel danych ma prawo wycofać taką zgodę.  Aby wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, należy skontaktować się z nami, używając danych kontaktowych podanych tutaj.

 

Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Dane osobowe przechowywane są tylko tak długo, jak potrzeba, aby móc zrealizować cel, do którego dane zostały zgromadzone zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Możemy zachować dane osobowe dłużej, jeśli wymaga tego prawo lub nasz uzasadniony prawnie interes.

 

Komu przekazujemy zgromadzone dane osobowe?

Może się zdarzyć, że przekażemy zgromadzone dane osobowe podmiotowi zewnętrznemu, np. spółce koncernu Stena lub innym partnerom biznesowym czy dostawcom. Możemy także przekazać dane osobowe przedsiębiorstwu, które świadczy dla nas usługi aktualizacji adresów, dzięki czemu będziemy mieć pewność, że mamy prawidłowy adres klienta.

Możemy także przekazać dane osobowe podmiotowi zewnętrznemu, jeśli będzie to niezbędne, aby przestrzegać przepisów prawa lub nakazu władz, aby zadbać o nasze uzasadnione prawnie interesy lub aby wykryć i zapobiegać problemom bezpieczeństwa czy technicznym.

Możemy przekazać dane osobowe klientów do kraju poza UE/EOG, jeśli któryś z dostawców lub partnerów biznesowych Stena Metall będzie mieć tam swoją siedzibę. Jeśli dane osobowe zostaną przekazane do kraju poza UE/EOG, podejmiemy środki zapewniające dalszą ochronę tych danych oraz środki wymagane prawnie w momencie przekazania danych osobowych do kraju poza UE/EOG.

Nie sprzedajemy danych osobowych klientów stronie trzeciej, jeśli nie mamy na to zgody ich właściciela.

 

W jaki sposób chronimy dane osobowe?

Klienci, przekazując nam swoje dane osobowe, powinni zawsze czuć się pewni. Dlatego wprowadziliśmy niezbędne środki bezpieczeństwa, techniczne i organizacyjne, aby chronić dane osobowe klientów oraz zapewnić, że ich przetwarzanie odbywa się zgodnie z prawem. 

 

Prawa właściciela danych osobowych

Koncern Stena Metall odpowiada za przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem.

Na wniosek właściciela danych lub z inicjatywy własnej dokonujemy sprostowania danych, pseudonimizacji, usuwamy je lub uzupełniamy, jeśli okaże się, że posiadane przez nas dane są błędne, niepełne lub wprowadzające w błąd.

Właściciel danych ma prawo zażądać:

 1. dostępu do swoich danych osobowych. Oznacza to, że ma prawo wnioskować o wydanie mu wyciągu z rejestru danych, w którym przetwarzamy jego dane osobowe. Właściciel danych ma także prawo otrzymać kopię swoich danych osobowych, które są przetwarzane. Właściciel ma prawo domagać się otrzymania wyciągu z rejestru danych osobowych z informacją, jakie dane są przetwarzane, w jakim celu i komu zostały/zostaną one udostępnione. Właściciel danych osobowych ma także prawo wnioskować o zawarcie w wyciągu z rejestru danych osobowych informacji, przy jakiej okazji dane zostały udostępnione, stosowania mechanizmu automatycznego podejmowania decyzji dotyczących danych (m.in. profilowania) oraz szacowanego okresu przechowywania danych lub kryteriów stosowanych do ustalenia takiego okresu. Ponadto właściciel danych osobowych ma także prawo wnioskować o zawarcie w wyciągu z rejestru danych osobowych informacji o jego pozostałych prawach określonych w tym punkcie.
 2. Sprostowanie danych osobowych. Na wniosek właściciela w możliwie najkrótszym czasie zobowiązujemy się sprostować błędne lub niepełne dane.
 3. Usunięcie danych osobowych. Oznacza to, że właściciel danych ma prawo zażądać usunięcia swoich danych, jeśli nie są już potrzebne do celów, do których zostały zgromadzone. Może jednak istnieć prawo, które nie zezwala na natychmiastowe usunięcie danych osobowych, np. przepisy księgowe czy podatkowe. Wówczas przestaniemy przetwarzać dane osobowe do innych celów niż zgodność z przepisami.
 4. Ograniczenie przetwarzania Oznacza to, że wolno nam przetwarzać dane osobowe tylko do wybranych celów.

Właściciel danych ma prawo do ich przeniesienia. Oznacza to, że w pewnych okolicznościach wolno mu zażądać przeniesienia jego danych osobowych w formacie ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i czytelnym dla maszyny do innego administratora danych osobowych.

Właściciel danych ma prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie oceny ważności interesów. Jeśli właściciel danych wyrazi sprzeciw wobec takiego przetwarzania, będzie nam wolno je nadal przetwarzać tylko, jeśli zaistnieje ważniejszy powód do przetwarzania niż interes właściciela.

Jeśli właściciel danych osobowych nie chce, aby jego dane były przetwarzane do celów marketingowych, ma zawsze prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres privacy@stenametall.com lub kontaktując się z nami za pomocą danych kontaktowych podanych niżej na tej stronie. Po odebraniu sprzeciwu właściciela danych przestaniemy je przetwarzać do takich celów marketingowych.

Właściciel danych ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, jeśli nie jest zadowolony ze sposobu przetwarzania swoich danych osobowych.

 

Pliki cookie

Nasza witryna internetowa stosuje pliki cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się tutaj.

 

Zmiana polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji lub zmiany treści niniejszej polityki, jeśli zajdzie taka potrzeba. Najnowsza wersja naszej Polityki prywatności zawsze dostępna jest na naszej stronie internetowej.

 

Niniejsza polityka wchodzi w życie dnia 25.05.2018 r.

 • Poleć tę stronę