Polityka prywatności

Koncern Stena Metall chce zapewnić swoich Klientów oraz partnerów biznesowych, że z ich danymi osobowymi postępuje zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych RODO (UE) 2016/679, czyli w sposób pewny i bezpieczny. Więcej informacji na temat praw osób, których dane osobowe dotyczą znajduje się poniżej oraz na stronie organu nadzorczego.

Czym są dane osobowe?

Dane osobowe to wszelkiego rodzaju informacje bezpośrednio lub pośrednio powiązane z osobą fizyczną. Najczęściej jest to numer ewidencyjny, imię, nazwisko i adres. Także wizerunek oraz numer IP mogą być zaklasyfikowane jako dane osobowe.

RODO nie dotyczy osób prawnych, ale dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. 

Kto odpowiada za przetwarzane dane osobowe?

Koncern Stena Metall AB, nr organizacyjny przedsiębiorstwa 556138-8371, oraz jego spółki córki są administratorem danych osobowych („Administrator”) i odpowiadają za ich przetwarzanie zgodnie z prawem.

KIEDY PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?

Dane osobowe są przekazywane i przetwarzane w związku z nawiązywaniem relacji z Klientami przed zawarciem umowy oraz jej podpisaniem i dalszą realizacją tej umowy, a także w trakcie wszelkich innych czynności w kontaktach z Klientami. Dane osobowe mogą pojawić się także w kontaktach z dostawcami, usługodawcami oraz innymi partnerami biznesowymi.

Administrator gromadzi i przetwarza dane osobowe w momencie, gdy Klient korzysta z działu pomocy, odwiedza stronę internetową, uczestniczy w organizowanym przez Administratora wydarzeniu, bądź kontaktuje się z Administratorem w inny sposób.

Jakie dane osobowe SĄ przetwarzaNE?

Administrator gromadzi i przetwarza następujące dane osobowe:

 • imię i nazwisko oraz numer identyfikacyjny, np. numer ewidencyjny (PESEL) lub krajowy numer identyfikacyjny,
 • dane kontaktowe, np. adres, numer telefonu i adres e-mail,
 • numer Klienta,
 • adres IP i informacje na temat korzystania ze strony internetowej Stena Metall,
 • informacje, którymi produktami lub ofertami Klient lub partner biznesowy się zainteresował, co robi z naszym newsletterem, oraz na które nasze wydarzenia się zapisał.

Dlaczego przetwarzamy dane osobowe?

Administrator przetwarza dane osobowe do różnych celów. Zasadniczo dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

 • dopełnienia obowiązku wobec Klienta, np. realizacja umowy, fakturowanie i dostępna pomoc,
 • obsługi relacji z Klientami i udostępniania im naszych produktów i usług,
 • umożliwienia ogólnego dostępu do działu obsługi Klienta, który udziela odpowiedzi na pytania i koryguje błędne dane,
 • przekazywania informacji i kierowania komunikatów marketingowych pocztą zwykłą, elektroniczną, przez SMS oraz telefon,
 • przekazywania Klientom i partnerom biznesowym ważnych informacji i dostosowanych ofert w newsletterze oraz na stronie internetowej,
 • doskonalenia naszej oferty dla Klientów, np. rozwój usług, produktów i funkcji,
 • przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, np. przepisów o rachunkowości, przepisów podatkowych,
 • prowadzenia monitoringu w celu zapewnienia bezpieczeństwa.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych osobowych?

Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie różnych przepisów prawnych, o których mowa w art. 6 ust 1 RODO, np. dane osobowe są przetwarzane, aby zawierać i realizować umowy, zaksięgować transakcje, zrealizować zakup oraz wystawić fakturę.

W niektórych wypadkach Administrator zobowiązany jest prawnie do przetwarzania danych osobowych. Dotyczy to przykładowo przetwarzania danych osobowych w celu dopełnienia obowiązku prawnego, np. przepisów o rachunkowości.

Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów. Dotyczy to przykładowo przetwarzania danych w celu zapewnienia bezpieczeństwa (np. monitoring), przesyłania ofert na towary i usługi.

Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych (tzw. danych wrażliwych) bazując na prawnie uzasadnionym interesie Administratora. Administrator nie przetwarza danych do celów profilowania.

Administrator może także przetwarzać dane osobowe za wyraźną zgodą osoby, której te dane dotyczą. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wycofać taką zgodę. W tym celu należy skontaktować się z Administratorem używając danych podanych niżej.

Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Dane osobowe przechowywane są tylko tak długo, jak jest to uzasadnione celem przetwarzania, do którego dane zostały zgromadzone, zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Administrator może zachować dane osobowe dłużej, jeśli wymaga tego prawo lub nasz uzasadniony prawnie interes.

Komu przekazujemy zgromadzone dane osobowe?

Administrator może przekazać zgromadzone dane osobowe podmiotowi zewnętrznemu, np. spółce koncernu Stena lub innym partnerom biznesowym czy dostawcom. Administrator może także przekazać dane osobowe podmiotowi, który świadczy usługi aktualizacji adresów, aby mieć pewność co do prawidłowego adresu Klienta.

Administrator może też przekazać dane osobowe podmiotowi zewnętrznemu, jeśli będzie to niezbędne, aby przestrzegać przepisów prawa, nakazu władz, zadbać o uzasadnione prawnie interesy lub wykryć i zapobiegać problemom bezpieczeństwa czy problemom technicznym.

Administrator może  przekazać dane osobowe Klientów do kraju poza UE/EOG, jeśli któryś z dostawców lub partnerów biznesowych Stena Metall będzie mieć tam swoją siedzibę. Jeśli dane osobowe zostaną przekazane do kraju poza UE/EOG, Administrator podejmie środki zapewniające dalszą ochronę tych danych oraz środki wymagane prawnie w momencie przekazania danych osobowych do kraju poza UE/EOG.

Administrator przekazuje dane osobowe Klientów osobom trzecim, zgodnie z przepisami prawa.

W jaki sposób chronimy dane osobowe?

Klienci, przekazując swoje dane osobowe, powinni zawsze czuć się pewni. W tym celu Administrator wprowadził niezbędne środki bezpieczeństwa, techniczne i organizacyjne, aby chronić dane osobowe Klientów oraz zapewnić, aby przetwarzanie ich danych osobowych odbywało się zgodnie z prawem. 

Prawa OSOBY, KTÓREJ danE osobowE DOTYCZĄ

Administrator  odpowiada za przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem.

Na wniosek osoby, której dane osobowe dotyczą lub z inicjatywy własnej Administrator dokonuje sprostowania danych, pseudonimizacji, usunięcia ich lub uzupełnienia, jeśli okaże się, że posiadane dane są błędne, niepełne lub wprowadzają w błąd.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądać:

 1. Dostępu do swoich danych osobowych. Oznacza to, że ma prawo wnioskować o wydanie informacji o swoich danych i ich przetwarzaniu, w tym informacji o celu ich przetwarzania, komu i przy jakiej okazji zostały udostępnione oraz stosowania mechanizmu automatycznego podejmowania decyzji dotyczących danych (m.in. profilowania) oraz szacowanego okresu przechowywania danych lub kryteriów stosowanych do ustalenia takiego okresu. Osoba, której dane dotyczą ma także prawo otrzymać kopię swoich danych osobowych, które są przetwarzane.
 2. Sprostowania danych osobowych. Na wniosek osoby, której dane dotyczą w możliwie najkrótszym czasie Administrator sprostuje błędne lub uzupełni niepełne dane zgodnie z wnioskiem.
 3. Usunięcia danych osobowych. Oznacza to, że osoba, której dane dotyczą ma prawo zażądać usunięcia swoich danych, jeśli nie są już potrzebne do celów, do których zostały zgromadzone. Takie usunięcie nie będzie możliwe jeśli przepisy prawa nakazują inaczej, np. przepisy podatkowe. Jednak w takim wypadku Administrator przestanie przetwarzać dane osobowe do innych celów niż te wynikające z przepisów prawa.
 4. Ograniczenia przetwarzania. Oznacza to, że wolno Administratorowi przetwarzać dane osobowe tylko do wybranych celów.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do przeniesienia swoich danych osobowych. Oznacza to, że w pewnych okolicznościach wolno jej zażądać przeniesienia danych osobowych w formacie ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i czytelnym dla komputera do innego administratora danych osobowych.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy przetwarzanie wynika z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, co dotyczy także profilowania.   

Jeśli osoba, której dane dotyczą wyrazi sprzeciw wobec takiego przetwarzania, Administrator będzie mógł nadal przetwarzać dane osobowe tej osoby, jeśli wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

Jeśli osoba, której dane dotyczą  nie chce, aby jej dane były przetwarzane do celów marketingowych, może wyrazić sprzeciw poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: dane.osobowe(at)stenarecycling.com lub kontaktując się używając danych kontaktowych Administratora, podanych na tej stronie. Administrator przestanie przetwarzać dane do celów marketingowych po otrzymaniu takiego sprzeciwu. Osoba, której dane dotyczą  ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, jeśli nie jest zadowolona ze sposobu przetwarzania swoich danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Pliki cookie

Niniejsza strona internetowa stosuje pliki cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się tutaj.

Zmiana polityki prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo do aktualizacji lub zmiany treści niniejszej polityki, jeśli zajdzie taka potrzeba. Najnowsza wersja Polityki prywatności zawsze dostępna jest na  stronie internetowej Administratora.

 

Niniejsza polityka wchodzi w życie 25.05.2018 r.

Poleć tę stronę