Agnieszka Chmura

General1_CompQual80.png

KLASTER CYRKULARNY

NAGRODA GŁÓWNA: AGNIESZKA CHMURA - UNIWERSYTET WARSZAWSKI


Klaster cyrkularny to porozumienie podmiotów publicznych, prywatnych i społecznych w celu implementacji zasad gospodarki cyrkularnej na określonym obszarze. Celem działalności klastra jest osiągnięcie wykonalnego poziomu bezpieczeństwa i samowystarczalności na określonym obszarze poprzez zwężanie, spowalnianie i zamykanie pętli materiałowych oraz energetycznych. Działania te powinny być zorientowane na realizację pełnego potencjału obszaru do zaspokojenia podstawowych potrzeb obecnych i przyszłych pokoleń, w sposób urzeczywistniający wartości sprawiedliwości społecznej

Działania klastra mogą obejmować:

  • integrację celów GOZ w lokalnych dokumentach, systemie przepisów prawnych i wytycznych;
    tworzenie cyrkularnych systemów, aktywności i infrastruktury;
  • regenerację systemów naturalnych, w tym ochronę i wzmocnienie usług ekosystemowych;
  • wdrażanie eksperymentów i innowacji;
  • wytwarzanie i gromadzenie danych na temat działań oraz dzielenie się nimi;
  • edukację, dopasowaną do wieku, potrzeb i zainteresowań odbiorców;
  • zdobywanie środków finansowych na wyżej wymienione działania.

Uczestnikami klastra mogą być przedstawicielki i przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, administracji państwowej, firm prywatnych, gospodarstw rolnych, organizacji pozarządowych, ośrodków naukowych i badawczych, usług społecznych, mieszkańców obszaru klastra, jak i innych podmiotów zainteresowanych współpracą i działalnością na rzecz GOZ.

Obszarem działania klastra może być gmina, powiat, województwo lub związek jednostek samorządu terytorialnego. Sugerowanym rozmiarem klastra jest NUTS3, czyli grupa powiatów. W Polsce istnieją 73 podregiony tego typu. Działanie to wzmocniłoby także policentryczny rozwój sieci jednostek osadniczych. Klastry powinny też współpracować ze sobą w celu wymiany doświadczeń, najlepszych praktyk, dzielenia się wiedzą, a także podejmowania wspólnych projektów, kiedy jest to zasadne.

Poleć tę stronę