Dwie praktyki Stena Recycling w 17. edycji raportu Forum Odpowiedzialnego Biznesu

2019-04-02

Raport2018-okladka-I_CompQual80.jpg

Dwie praktyki Stena Recycling z obszaru gospodarki o obiegu zamkniętym pojawiły się w najnowszym raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. W 17. edycji zestawienia opublikowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu firma mogła pochwalić się konkursem Stena Circular Economy Award skierowanym do przedsiębiorców i studentów oraz konkursem grantowym GOZpodarne wyzwanie dla organizacji pozarządowych, zorganizowanym w ramach Circular Week.

Opisane w Raporcie FOB praktyki Stena Recycling to kolejne aktywności firmy na rzecz promowania gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ) i korzyści z niej wynikających. Spośród 7 głównych obszarów ujętych w dokumencie praktyki Stena Recycling zostały uwzględnione w: „Zaangażowaniu społecznym i rozwoju społeczności lokalnej” (GOZpodarne wyzwanie) oraz w „Uczciwych praktykach operacyjnych” (Stena Circular Economy Award). Praktyki te odpowiadały na 4 cele Sustainable Development Goals: Innowacyjność, przemysł, infrastruktura; Zrównoważone miasta i społeczeństwo; Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja; Partnerstwo na rzecz celów. Warto dodać, że również wśród najważniejszych publikacji z obszaru CSR pojawił się artykuł „Koło zamiast linii” My Company Polska, w którym powołano się na dane raportu Stena Recycling z 2017 roku oraz informacje o konkursie Stena Circular Economy Award.

To dla nas duże wyróżnienie, że aż dwie z naszych praktyk znalazły się w raporcie FOB w gronie innych firm społecznie odpowiedzialnych. Gospodarka obiegu zamkniętego jest obecnie jednym z najbardziej kluczowych obszarów CSR. Jak wskazują sami autorzy raportu, dynamizacja GOZ to ogromna szansa dla rozwoju gospodarczego Polski. W tym ważnym okresie transformacji Stena Recycling podejmuje aktywności, które promują cyrkularne praktyki i inspirują kolejne firmy i organizacje do pozytywnych zmian na rzecz GOZ - mówi Aleksandra Surdykowska, PR i Marketing Manager, Stena Recycling.

Stena Recycling od 2017 roku organizuje konkurs Stena Circular Economy Award – Lider Gospodarki Obiegu Zamkniętego. Jego celem jest promowanie przedsiębiorstw, wdrażających rozwiązania z obszaru GOZ, oraz aktywizacja innych firm i jednostek naukowych do stosowania dobrych praktyk w tym zakresie. Stena Recycling upowszechnia wiedzę o korzyściach płynących z GOZ i wspiera transformację polskiej gospodarki z modelu linearnego na cyrkularny. Partnerami merytorycznymi konkursu są Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz Koalicja na rzecz Gospodarki Obiegu Zamkniętego RECONOMY. Jury ocenia projekty pod kątem cyrkularności, innowacyjności i efektywności. Wyłonieni przedsiębiorcy w ramach nagrody mogą wybrać z oferty firmy Stena Recycling usługi środowiskowe lub szkoleniowe. Wyróżniony student lub grupa studentów wygrywają notebooki oraz grant w wysokości 10 tys. zł na realizację projektu edukacyjnego z obszaru GOZ.

Drugą praktyką opisaną w raporcie jest konkurs grantowy GOZpodarne wyzwanie skierowany do organizacji pozarządowych w ramach Tygodnia Gospodarki Obiegu Zamkniętego. Jego celem była promocja idei GOZ, zachęcanie do podejmowania aktywnych działań zgodnych z GOZ, kształtowanie świadomości oraz wspieranie lokalnych inicjatyw na rzecz gospodarki cyrkularnej. Jednym z głównych kryteriów oceny projektów było nawiązywanie lokalnych partnerstw i realizacja działań uwzględniająca maksymalnie dużą liczbę odbiorców. Każda z 10 wyróżnionych organizacji pozarządowych otrzymała grant w wysokości 2,5 tys. zł na realizację zgłoszonego pomysłu. Konkurs był zorganizowany w partnerstwie z CSR Consulting.

Premiera 17. edycji raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” odbyła się 28 marca 2019 r. Łącznie swoje praktyki zgłosiło ponad 1500 firm, a więc o 30% więcej w porównaniu z ubiegłym  rokiem. Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” stanowi podsumowanie aktywności firm, które zgłosiły swoje działania w zakresie CSR oraz najważniejszych kwestii związanych
z odpowiedzialnym biznesem w danym roku w Polsce. Jest to cykliczna publikacja FOB wydawana od 2002 roku.

 

Poleć tę stronę