Gospodarka odpadami w 2016

2015-12-20

1280x400_containrers vessels_CompQual80.jpg

Od nowego roku przedsiębiorców czekają zmiany w obszarze gospodarowania odpadami. Od 1 stycznia zaczną obowiązywać nowe zasady zbiórki elektroodpadów oraz systemu recyklingu pojazdów, niektórych przedsiębiorców zacznie obowiązywać również obowiązek przeprowadzenia audytu opakowaniowego. Wkrótce będzie też łatwiej raportować odpady.

W bieżącym roku trwały intensywne prace ustawodawcze nad regulacjami prawnymi w branży gospodarki odpadami. Większość z nich wiązała się z koniecznością implementacji unijnych dyrektyw. – Dla przedsiębiorców 2016 r. w branży gospodarki odpadami przyniesie istotne zmiany. Nowe regulacje w zakresie elektroodpadów oraz recyklingu pojazdów podnoszą oczekiwania wobec przedsiębiorców oraz firm zajmujących się profesjonalnie zbiórką i odzyskiem odpadów. Wiele wprowadzonych zmian idzie w dobrym kierunku, są jednak i takie, które mogą budzić wątpliwości, jak ograniczenie liczby podmiotów, które będę mogły zbierać niekompletny sprzęt elektryczny i elektroniczny. Zmianami, na które na pewno czeka wielu przedsiębiorców jest uproszczenie systemu raportowania odpadów. Choć rozporządzenie je stanowiące ma zacząć obowiązywać od początku roku,  to według nowych zasad raportowany będzie dopiero 2017 r. – mówi Anna Wójcik, kierownik ds. Ochrony Środowiska i ADR w Stena Recycling.

Ułatwienia w raportowaniu odpadów

Od 1 stycznia 2016 r. zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie, którego celem jest uporządkowanie systemu raportowania odpadowego. Zebrane zostaną w nim wszystkie raporty, sprawozdania oraz wzory formularzy związane z raportowaniem odpadowym. Raportowanie będzie odbywało się wyłącznie do marszałka województwa, w którym przedsiębiorstwo generuje lub przetwarza odpady.

Choć rozporządzenie zacznie obowiązywać od 2016 r., według nowych zasad będzie raportowany dopiero 2017 r. Przyszły rok ma być okresem przejściowym.

Audyt opakowaniowy

W życie wchodzi również obowiązek przeprowadzenia zewnętrznego audyty opakowaniowego, do którego zobowiązani są przedsiębiorcy:

  • eksportujący odpady opakowaniowe oraz dokonujący wewnątrz wspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych, którzy wystawili dokumenty EDPR lub EDPO (…);
  • prowadzący recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, którzy wystawiają dokumenty DPO oraz dokumenty DPR i posiadają zezwolenie na przetwarzanie (…).

Najbliższy audyt, który obejmie 2016 r., czeka przedsiębiorców w 2017 r.

Nowe zasady zbiórki elektroodpadów

Od 2016 r. zacznie obowiązywać nowa ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Podwyższone zostaną poziomy zbierania oraz odzysku i recyklingu ZSEiE, a podmioty gospodarcze zajmujące się zbieraniem oraz przetwarzaniem elektroodpadów będą mogły być kontrolowane bez uprzedniej zapowiedzi. Zmienią się również przepisy dot. zwrotu zużytego sprzętu przez konsumentów. Istotną zmianą z punktu widzenia przedsiębiorstwa zajmującego się zbiórką elektroodpadów jest zapis, że nie wszystkie podmioty będą mogły zbierać niekompletny sprzęt elektryczny i elektroniczny. 

Nowy system recyklingu pojazdów

Zmiany zajdą również na rynku motoryzacyjnym. Zgodnie z ustawą dnia 27 maja 2015 r.   o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw zlikwidowana zostanie opłata recyklingowa za sprowadzenie pojazdów z Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Ograniczony zostanie również pobór opłat przez stacje demontażu za przyjmowanie pojazdów wycofanych z eksploatacji. Podmioty, które wprowadzają do kraju pojazdy, będę musiały zapewnić przynajmniej trzy stacje demontażu lub punkty zbierania pojazdów w każdym z województw. Te, które wprowadzają mniej niż tysiąc pojazdów w roku, będą zobowiązane zapewnić 3 takie stacje lub punkty tylko, że w skali kraju. Ustawa przewiduje podniesienie wymaganych poziomów odzysku i recykling pojazdów, oraz kar za ich niewypełnienie.

Unia Europejska bliżej gospodarki cyrkularnej

W nowym roku trwać będą prace nad nową propozycją Komisji Europejskiej dotyczącą realizacji gospodarki o obiegu zamkniętym, czyli takiej w które odpady są nie marnują, a poddawane są wielokrotnie przetwarzaniu. Według nich do 2030 r. poziom recyklingu odpadów opakowaniowych powinien osiągnąć 75 proc., komunalnych  65 proc., a składowanie odpadów powinno zostać ograniczone do najwyżej 10 proc. Propozycje przewidują również zakaz składowania segregowanych odpadów. Jeśli pakiet zyska aprobatę państw UE, będzie wyznaczać istotny kierunek zmian na kolejne lata.

  • Poleć tę stronę