Jak przygotować sprawozdanie odpadowe za 2018 rok?

2019-01-20

STME_0037_office_CompQual80.jpg

Do 15 marca 2019 roku firmy, które generują lub przetwarzają odpady, muszą złożyć roczne sprawozdanie z gospodarowania odpadami. Warto wiedzieć, na co zwrócić szczególną uwagę oraz jakie zmiany wprowadziła nowelizacja ustawy o odpadach.

Kto musi złożyć sprawozdanie odpadowe?

Obowiązek składania sprawozdań rocznych z gospodarowania odpadami dotyczy podmiotów wytwarzających odpady oraz (z wyjątkami) gospodarujących nimi, zobowiązanych w obu przypadkach do prowadzenia ewidencji odpadów:

-        wytwórca zobowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów,

-        podmiot prowadzący działalność polegającą na gospodarowaniu odpadami, z wyłączeniem prowadzącego odbieranie odpadów komunalnych, w zakresie ich zbierania lub przetwarzania,

-        podmiot prowadzący działalność polegającą na wydobywaniu odpadów ze składowiska lub ze zwałowiska odpadów.

Kiedy i komu należy złożyć sprawozdanie odpadowe?

Sprawozdanie za poprzedni rok kalendarzowy należy złożyć do 15 marca bieżącego roku. O terminowym złożeniu sprawozdania decyduje data stempla pocztowego, czyli data nadania.

Odbiorcą sprawozdania jest marszałek województwa właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności podmiotu składającego. W przypadku prowadzenia działalności na terenie różnych województw, zestawienie danych powinno zostać złożone właściwym marszałkom i uwzględniać dane dotyczące działalności prowadzonej wyłącznie na terenie tego województwa. Jeśli działalność prowadzona jest w kilku gminach na terenie jednego województwa, podaje się zarówno dane dla każdego miejsca prowadzenia działalności – z wyjątkiem usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw – oraz łączne zestawienia rodzajów i ilości odpadów wytworzonych przez dany podmiot na terenie całego województwa.

Jak przygotować sprawozdanie odpadowe?

Jak zaznacza Anna Wójcik-Przybył, ekspert Stena Recycling, kluczowa podczas wypełniania raportu z gospodarowania odpadami jest skrupulatność.

– Przed złożeniem sprawozdania trzeba sprawdzić czy dane są kompletne oraz czy wszystkie wymagane pola zostały wypełnione, w szczególności informacje dotyczące zgodności z ewidencją odpadów.

W sprawozdaniu należy uwzględnić masę odpadów wytwarzanych w oraz poza instalacją, a wytwórca odpadów uwodnionych ma dodatkowy obowiązek podania, dla konkretnych rodzajów odpadów, szacunkową zawartość suchej masy odpadów. Istotne jest poprawne wpisanie masy (Mg – megagram) wytwarzanych , którą podaje się do 3. miejsca po przecinku oraz masy odpadów innych niż niebezpieczne, którą podaje się odpowiednio do 1. miejsca po przecinku.

Wzór sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami zamieszczany jest w aktach wykonawczych wydawanych przez Ministra Środowiska. Ten, obowiązujący za rok sprawozdawczy 2018, znaleźć można TUTAJ (link do strony: https://www.gov.pl/web/srodowisko/ewidencja-i-sprawozdawczosc )

Dokumenty, na podstawie których sprawozdanie zostało sporządzone, należy przechowywać przez 5 lat.

Czy są zmiany w sprawozdaniu odpadowym sporządzanym za 2018 rok?

Nowością w 2018 roku jest rejestr BDO. To rejestr podmiotów wprowadzających produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami prowadzony przez marszałka województwa, który funkcjonuje od 24 stycznia 2018. Można w nim sprawdzić np.  czy odbiorca odpadów posiada niezbędne zezwolenia i czy w związku z tym możemy przekazać mu odpad. Konieczność umieszczania numeru rejestrowego BDO na karcie przekazania odpadów, jest najbardziej oczywistą zmianą w ewidencji odpadów w 2018 roku.

Należy pamiętać, że poza tą zmianą, przedsiębiorcy mają obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z dotychczasowymi wytycznymi, a zatem roczne zestawienia danych przygotowują jeszcze według starych druków.

Prace nad nowelizacją nadal trwają

Trwają prace nad kolejną nowelizacją ustawy o odpadach. Choć ostateczny kształt nie jest znany, warto śledzić planowane zmiany, by móc odpowiednio przygotować się do sprawozdania odpadowego za 2019 rok.

- Trudno w tym momencie określić, jak duży będzie zakres wprowadzonych zmian. W tym momencie najważniejsza jest dla nas informacja, jakie dane o odpadach musi gromadzić przedsiębiorca zobowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów w 2019 roku.  Na bieżąco śledzimy prace legislacyjne, by móc odpowiednio zareagować i uprzedzić naszych Klientów. – komentuje Anna Wójcik-Przybył.

Biorąc pod uwagę liczne zmiany i brak kompletnych informacji warto oddać obowiązek sprawozdawczy w ręce wysoko wyspecjalizowanych specjalistów, którzy będą w stanie przygotować raport zgodnie z aktualnymi wymogami prawnymi. Stena Recycling oferuje kompleksowe wsparcie
w zakresie usług środowiskowych i raportowania.

SPRAWDŹ TERMINARZ OBOWIĄZKÓW W OCHRONIE ŚRODOWISKA NA ROK 2019

Poleć tę stronę