Oświadczenie Stena Recycling o statusie dużego przedsiębiorcy

stena_first_banner_CompQual80.png

Ja, niżej podpisany, działając w imieniu Stena Recycling Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie oświadczam niniejszym, że Stena Recycling Sp. z o.o. posiada status "dużego przedsiębiorcy" we wszystkich transakcjach handlowych zawartych po 1 stycznia 2020 roku. 

Podstawa prawna złożenia oświadczenia: art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tj. Dz.U.2019 poz.118 ze zm.).

----------------------------------------------------------------------

I, the undersigned, acting on behalf of Stena Recycling Ltd with registered office in Warsaw hereby declare Stena Recycling Ltd has a status of "large enterprise" in all commercial transactions concluded after 1st of January 2020.

Legal basis of submitting the declaration: Article 4c of Act on the payments terms in commercial transaction of 8 March 2013 (unified text: Journal of Laws 2019 item 118, as amended).

Warszawa, 2 stycznia 2020/ Warsaw, 2nd of January 2020

 

Lars Ibsen, Prezes Zarządzu Stena Recycling

Poleć tę stronę