Zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój to motywacja do działania i oczywisty element naszej działalności, której podstawę stanowią wartości, dialog z interesariuszami i Kodeks Postępowania. Pomagamy klientom i partnerom zwiększyć poziom recyklingu i odzysku a tym samym w naturalny sposób przyczyniamy się do wdrażania idei Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, opartej na wielokrotnym użyciu materiałów. Dzięki zrównoważonym usługom i produktom oraz we współpracy z klientami i partnerami, nasze działania tworzą wartość w postaci zmniejszonego wpływu na klimat i bardziej wydajnego wykorzystania zasobów. Raport Zrównoważonego Rozwoju Grupy Stena Metall opisuje strategiczne działania na rzecz zrównoważonego rozwoju w czterech obszarach: tworzenie wartości, efektywne gospodarowanie zasobami, ludzie i kultura oraz odpowiedzialne relacje.

Stena Recycling w Polsce jest firmą, której działalność biznesowa oparta jest o wartości i zasady zrównoważonego rozwoju. Oferujemy rozwiązania zgodne z modelem gospodarczym GOZ, które przyczyniają się do wzrostu poziomu recyklingu odpadów i ochrony zasobów naturalnych. Nasze działania na rzecz zrównoważonego rozwoju uwarunkowane są tym, co nasi interesariusze uznają za istotne. Prowadzimy stały dialog na różnych poziomach z klientami, pracownikami, dostawcami, władzami i sąsiadami naszych zakładów, a zebrane informacje ujęte zostają w analizie istotności, która stanowi podstawę do identyfikacji obszarów zrównoważonego rozwoju/ ESG kluczowych, zarówno dla naszej firmy, jak i całej grupy Stena Metall.

W grudniu 2022 roku przyjęliśmy pierwszą Strategię zrównoważonego rozwoju 2025, której model opiera się na czterech filarach: Odpowiedzialny Partner, Cyrkularny Biznes, Nowoczesny Pracodawca i Dobry Sąsiad. Jej realizacja jest powiązana z konkretnymi zadaniami Celów Zrównoważonego Rozwoju (Agenda 2030), a  zarządzanie kwestiami zrównoważonego rozwoju jest elementem zarządzania naszą firmą. Stena Recycling w Polsce poddaje się zewnętrznemu audytowi działalności pod kątem zrównoważonego rozwoju, który prowadzony jest przez międzynarodową organizację EcoVadis. Nasze działania zostały wyróżnione Platynowym Medalem w ocenie za 2022 rok, co oznacza że znajdujemy się w gronie zaledwie 1000 firm na świecie (rocznie audytowi EcoVadis poddaje się 100 tys. podmiotów) z tak wysoką oceną. W naszej działalności biznesowej kierujemy się zdefiniowanymi wewnętrznie zasadami i wartościami, jednocześnie wymagając takiego postępowania  i odpowiedzialnej postawy od naszch partnerów poprzez akceptację i realizację naszego Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesowych.

Jesteśmy aktywnym członkiem partnerstw społecznych w obszarach związanych z naszą branżą (m.in. Polski Pakt Plastikowy), działaniami na rzecz Agendy 2030 (Kampania 17 Celów) oraz działaniami na rzecz odpowiedzialnego biznesu w Polsce (Forum Odpowiedzialnego Biznesu). Nasze działania i aktywności komunikujemy opinii publicznej na bieżąco w transparentny i przystępny sposób za pośrednictwem naszych mediów oraz w dedykowanych publikacjach. Budujemy świadomość ekologiczną i wiedzę o surowcach wtórnych, jako cennych i możliwych do ponownego wykorzystania substancjach i materiałach, które chronią środowisko przed zanieczyszczeniem a naszą planetę przed nadmierną eksploatacją surowców naturalnych.

Raportujemy dane pozafinansowe w corocznym raporcie zrównoważonego rozwoju. Raport ten uzupełnia sprawozdawczość finansową Grupy Stena Metall, opisując nasze ambicje, strategie, zarządzanie, ocenę ryzyka i możliwości z perspektywy zrównoważonego rozwoju. Nasz raport jest zgodny ze standardami GRI Core*, własnymi wskaźnikami, jak również odnosi się do Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, zasad Global Compact i wykorzystuje GHG Protocol do obliczania emisji.