ODPOWIEDZIALNE RELACJE

Odpowiedzialne relacje mają wpływ na dobre funkcjonowanie rynku oraz wpływają na prawidłowy rozwój społeczny. W Grupie Stena Metall bardzo ważne jest dla nas prawidłwe przetwarzanie materiałów. Poprzez Kodeks Postępowania staramy się aktywnie przyczyniać do tworzenia trwałych łańcuchów wartości. Obserwujemy, że otwarty dialog ze społecznościami lokalnymi i innymi zainteresowanymi stronami ma pozytywny wpływ na społeczeństwo i naszą działalność.

Dążąc do Gospodarki o Obiegu Zamkniętym wszyscy uczestniczący w łańcuchu wartości powinni uwzględniać kwestie środowiskowe i społeczne w swoich strategiach biznesowych. Ważne jest przy tym dbanie o działalność zgodną z przepisami oraz dobre i wolne od korupcji funkcjonowanie rynku.

 

Kodeks Postępowania

W 2012 r. Grupa Stena Metall przyjęła Kodeks Postępowania. Został on uzupełniony w styczniu 2017 r. o informacje na temat sankcji gospodarczych, różnorodności i praw człowieka. Kodeks Postępowania opiera się na zasadach Global Compact ONZ dotyczących prawa pracy, kwestii środowiskowych, praw człowieka i zasad przeciwdziałania korupcji. Jest przedstawiany wszystkim pracownikom i partnerom biznesowym w celu zapewnienia zgodności w kluczowych obszarach.

W trakcie roku budżetowego 2016/2017 przeprowadzono ukierunkowane działania antykorupcyjne, w tym szkolenia dla managerów w części spółek Grupy. W Stena Recycling w Polsce planujemy takie szkolenia od 2018 roku. Jednak już od 2 lat mamy wdrożoną politykę antykorupcyjną i wytyczne. Planujemy również rozszeżyć działania antykorupcyjne o dalsze szkolenia i narzędzia do mapowania ryzyka, skoordynowane z funkcją wewnętrznego zarządzania.

 

Ciągły dialog z interesariuszami

W Stena Recycling naszych Klientów traktujemy jak Partnerów, z którymi wspólnie tworzymy wartość. Dlatego też tak ważna jest dla nas kwestia dialogu. Wierzymy, że dzięki bliskiej współpracy, możemy osiągnąć więcej oraz przenieść recykling na wyższy poziom. Wspólnie opracowujemy nowe koncepcje biznesowe, a Klienci i inni Partnerzy otrzymują możliwość skorzystania z wyników naszych badań i fachowej wiedzy. Wychodząc naprzeciw potrzebom interesariuszy prowadzimy śniadania środowiskowe oraz seminaria, które są okazją do dzielenia się najlepszymi praktykami i rozmów o wyzwaniach branży. Również pracownicy biorą udział w dialogu i wpływają na kształt naszych zrównoważonych działań.

 

Szerokie zaangażowanie społeczne

Aby promować ideę Gospodarki o Obiegu Zamkniętym (GOZ) prowadzimy szereg inicjatyw. Jedną z nich jest koalicja RECONOMY, w ramach której poprzez różne projekty staramy się szerzyć wiedzę na temat GOZ w biznesie. Na corocznej konferencji opowiadamy o modelach biznesowych oraz dobrych praktykach, które mogą inspirować inne firmy do zmiany swoich działań. W 2017 roku odbyła się też pierwsza edycja konkursu Stena Circular Economy Award - Lider Gospodarki Obiegu Zamkniętego. Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najciekawszych praktyk związanych z implementacją lub szerzeniem idei GOZ w biznesie. Oddzielną nagrodę przygotowaliśmy dla studentów za pomysł wdrażania idei cyrkularnej w społeczeństwie. Dodatkowo szeroko działamy promując cele SDG.

Cele na przyszłość:

  • przeprowadzenie analizy ryzyka dla całej grupy w zakresie praw człowieka;
  • kontynuowanie wprowadzania Kodeksu Postępowania do działań zewnętrznych w łańcuch wartości;
  • aktualizacja i dalszy rozwój programu antykorupcyjnego Grupy;
  • kontynuacja i pogłębienie dialogu ze wszystkimi interesariuszami;
  • aktualizacja polityki prywatności i zasad dotyczących ochrony danych osobowych.
  • Poleć tę stronę